Onze Statuten (uittreksel)


Logo 2

Artikel 1

In het kader van de wet van 11 juli 1978, houdende regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel, wordt een professionele vakorganisatie opgericht die de naam “PROdef.be” draagt.

PRODEF.be heeft geen enkele taalkundige, filosofische, politieke of godsdienstige binding.

Artikel 2

De militairen van alle categorieën en gewezen militairen van de actieve kaders kunnen lid worden van PROdef.be

Anderen kunnen aansluiten als sympathisant.

 Artikel 3

De Algemene Vergadering beslist over de vestiging van de zetel van PROdef.be op Belgisch grondgebied.

 Artikel 4

PROdef.be is een professionele vakorganisatie die zich tot doel stelt:

– de belangen van allerlei aard van haar leden te verdedigen;

– alle nodige acties te voeren ter verdediging van de plaats van de militair in de Natie.

Om haar doelstellingen te bereiken ontzegt PROdef.be zichzelf alle oogmerken die een belemmering vormen voor de werking van de krijgsmacht (Art. 12 van voornoemde wet).

Artikel 5

Om lid te zijn van PROdef.be moet men behoren tot één van de categorieën vermeld onder artikel 2, de statuten aanvaarden en zijn bijdrage betalen.

Artikel 6

Men verliest de hoedanigheid van lid van PROdef.be door schriftelijk zijn inzicht te kennen te geven ontslag te nemen of door het niet betalen van zijn bijdrage. Het ontslag neemt een aanvang vanaf de dag van de melding van het ontslag per mail of brief aan de voorzitter. Ontslagnemend is eveneens het lid dat gedurende drie opeenvolgende maanden met opzet nalaat zijn bijdrage te betalen. In dergelijk geval neemt het ontslag een aanvang op de eerste dag van de maand waarvoor geen bijdrage meer werd betaald.

Artikel 7

Een lid dat de statuten en de reglementen van PROdef.be niet eerbiedigt, dat aangesloten is bij een andere organisatie die erkend is binnen het kader van de wet van 11 juli 1978, evenals het lid waarvan het gedrag schade berokkent aan de goede faam van PROdef.be kan worden geschorst en uitgesloten.

Het lid waarvan de schorsing in de Directieraad wordt uitgesproken, heeft nochtans het recht gehoord te worden door de Nationale Raad teneinde er zijn verdediging voor te dragen in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in het RIO. De Beslissing van de Nationale Raad is onherroepelijk en wordt schriftelijk aan de betrokkene bekend gemaakt.

Artikel 8

Onafhankelijk van zijn interne organisatie die in functie zal zijn van wat nodig is om te kunnen werken op nationaal vlak, is PROdef.be als volgt opgebouwd:

 1. de Algemene Vergadering;
 2. de Nationale Raad;
 3. het Bureau.

 Artikel 9

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van PROdef.be.

Het komt in principe alle vijf jaar bijeen. Het kan in tussentijd door de Nationale Raad worden opgeroepen onder de vorm van een beperkte of buitengewone Vergadering. De Raad maakt in alle gevallen de dagorde ervan op en beslist over de bijeenroeping, de inhoud van de dagorde en haar samenstelling.

De Algemene Vergadering:

 1. bepaalt het algemeen programma van PROdef.be en legt de grote lijnen van de te voeren acties vast.
 2. benoemt de leden van het Bureau.
 3. keurt de statuten van de PROdef.be goed evenals de eventuele wijzigingen die moeten worden aangebracht.

Artikel 10

De Nationale Raad komt ieder jaar in vergadering bijeen.

Zijn opdracht bestaat erin het programma nader te bepalen, er een vaste vorm aan te geven of op punt te stellen en er over te waken dat de beslissingen van de Algemene Vergadering geëerbiedigd worden.

Artikel 11

De Nationale Raad vergadert op aanvraag van het Bureau.

De Nationale Raad:

 1. houdt toezicht op de uitvoering van de beslissingen.
 2. bekrachtigt de aanvragen in beroep ten gevolge een schorsing uitgesproken door het Bureau.
 3. bepaalt de organisatie van de syndicale activiteiten die voortvloeien uit het programma of uit de principes die door de Algemene Vergadering werden beslist.
 4. houdt regelmatig toezicht op het financiële beheer van de organisatie en duidt met het oog hierop twee rekeningtoezichters aan die verslag uitbrengen.
 5. stelt het reglement voor de verkiezingen op.
 6. keurt de verdeling van de volgende mandaten goed : een Voorzitter, een secretaris-generaal en drie adjuncten secretaris-generaal.
 7. verkiest de leden van het Bureau en stelt ze ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering.
 8. benoemt of ontslaat op voorstel van het Bureau de vaste syndicale afgevaardigde.
 9. stelt de jaarlijkse begroting van PROdef.be op en keurt de rekeningen goed.
 10. keurt het RIO van PROdef.be goed evenals de eventueel aan te brengen wijzigingen.
 11. verzekert de organisatie, de oproeping en de dagorde van de Algemene Vergadering.
 12. bepaalt het tarief van de bijdragen die niet door andere statutaire of reglementaire voorschriften zijn vastgelegd.

Artikel 12

Het Bureau is het beheers- en uitvoeringsorgaan van PROdef.be. De leden verdelen de taken onder zich, houden de Nationale Raad op de hoogte en zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie.

Het Bureau vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. In dringende gevallen kan de voorzitter of de door hem aangeduide mandataris zonder voorafgaande toelating van het Bureau, het initiatief nemen om in rechte op te treden.

Hij brengt het Bureau zo snel mogelijk op de hoogte van zijn initiatief. Deze termijn mag in elk geval veertien dagen nooit overschrijden.

Het Bureau kan, bij eenvoudige meerderheid, beslissen het initiatief van de secretaris-generaal of de door hem aangeduide mandataris, ongedaan te maken.

Het Bureau beslist in eerste instantie tot schorsing van een lid en bereidt het dossier voor dat ten gevolge een procedure van beroep aan de Nationale Raad zal voorgelegd worden.

Artikel13

Het RIO zal volgende punten bepalen :

 1. de nadere gegevens inzake toetreding, schorsing, uitsluiting, ontslag en procedure van beroep van een lid.
 2. het bepalen van de bijdragen die niet anderzijds worden opgelegd.
 3. de eventuele voordelen voor de leden en de toekenningsvoorwaarden.
 4. de voorschriften inzake het stemmen en het toekennen van mandaten.
 5. de samenstelling, de wijze van oproeping voor de verschillende vergaderingen en het opstellen van de inhoud van de dagorden van de bijeenroepingen van de statutaire organen.

Op voorstel van de Raad kunnen andere punten eventueel aan de lijst hierboven worden toegevoegd.