Nieuwsbrief van juli en augustus 2016

Defensie: Stand van zaken

Deze zomer was rijk aan gebeurtenissen en dus ook rijk aan gevolgen voor Defensie en haar personeel. Na het bevorderingscomité en de benoemingen die volgden (toch 225 !) werden sommige projecten voor Defensie in gang gezet.

Ten eerste was er de goedkeuring door de regering van de visie van onze minister. Een boek van 145 pagina’s werd gepubliceerd waarvan de inhoud al voor het overgrote deel werd medegedeeld tijdens een Defensie Commissie in januari laatstleden. De visietekst is vooral een weergave van de goede intenties van onze Minister voor de toekomst van Defensie. Dit document bevat een zeer interessante analyse aangevuld met pertinente opmerkingen getuigend van gezond verstand binnen Defensie. Helaas, verwacht iedereen een plan dat direct en zonder verdere toegevingen kan worden uitgevoerd. Niet de zoveelste voorstelling van een idee of een droom of pure wishfull thinking! Het gebrek aan uitvoering levert een enorme teleurstelling op !
We kregen slechts een weergave van een ‘verkiezings’programma zonder de concrete invulling ervan. Om tot effectieve resultaten te komen, zullen er politieke gevechten moeten gevoerd worden. 145 pagina’s, 145 goedkeuringen, nog met deze regering?
We moeten klaar zijn om alle politieke openingen te ondersteunen om concrete investeringen te realiseren voor Defensie. PROdef.be blijft optimistisch.
Er is al een stap voorwaarts gerealiseerd; alleen al de erkenning van de noodzaak tot investeringen is al een overwinning op zich. Defensie moet nu goed maneuvreren om materiaal te verkrijgen dat toelaat om de doelstellingen doeltreffend te bereiken en niet zomaar een standaardpakket. Wij moeten over professioneel materiaal beschikken om aan onze professionele behoeften te voldoen, en zodanig onze opdracht op een professionele wijze kunnen vervullen.

PROdef.be is minder optimistisch voor wat betreft het personeel. Men praat over vermindering daar waar men over verhoging van de effectieven zou moeten spreken. Met uitzondering van de Defensies van de Benelux, versterken alle andere legers binnen Europa zich! En dit zowel in het actieve contingent militairen als in de Reserve. Men praat veel over de diverse opdrachten, maar men vergeet de opleiding, vorming en training voor de gebruikelijke en momenteel, de niet gebruikelijke opdrachten. Het is onvoldoende een militair aan te werven en een basisopleiding te geven om van die persoon een professionele militaire te maken. We moeten duidelijk over loopbaanperspectieven durven spreken, met bijzondere aandacht voor de militairen aangeworven onder het statuut bepaalde duur ! en de dreiging wegnemen dat bij het aantreden van elke nieuwe regering er een herziening komt van het pensioenstelsel van de militair.

PROdef.be blijft overtuigd dat Defensie een oorlog tegen het terrorisme moet helpen voeren en daarom in staat moet zijn om de toekomstige uitdagingen van cyberoorlog en gevechtsrobotica het hoofd te bieden met onder meer de inzet van drones. Cyber- en intelligentie capaciteit zullen een vitale rol spelen in de toekomst van Defensie.  
Momenteel werkt PROdef.be aan concrete voorstellen om Defensie verder als een beroepsleger te laten functioneren. Een te ver doorgedreven outsourcing, de te sterke vermindering van de effectieven en de kille onderwaardering van de Reserve ... ..lijken geen goede oplossingen op langere termijn.
PROdef.be is tevreden dat de internationale verplichtingen van de Belgische Defensie gerespecteerd worden omdat dit een garantie vormt voor onze toekomst.

 Als tweede gebeurtenis, weerhouden we de pensionering van General Vlieger Gerard Van Caelenberge en de benoeming van Luitenant-generaal Marc Compernol tot de nieuwe Chef van Defensie. Deze laatste moet de juiste weg vinden om de Belgische Defensie in de richting van haar toekomstige opdrachten te leiden. Hij moet tussen de militaire en politieke kant maneuvreren om de professionele inzet voor Defensie te garanderen. Hij moet nieuwe structuren op poten zetten, technologieën binnenbrengen en ontwikkelen binnen Defensie en hierover duidelijk intern en extern communiceren. Defensie moet haar achterstand inlopen en opnieuw een capaciteit uitbouwen om haar professionaliteit en respect te behouden die ze de voorbije jaren heeft opgebouwd bij haar Internationale partners en de Belgische bevolking.

Als derde feit wil PROdef.be alle militairen bedanken die hebben deelgenomen aan het succes van de Marine dagen, de Air Shows en Open Doors en vooral de Nationale Feestdag. De trots om militair te zijn is nog steeds aanwezig en het is goed om dit vast te stellen tijdens die diverse gelegenheden .De Belgische bevolking lijkt ons op diverse vlakken dankbaar. De operatie OVG  is een groot succes door onze professionele aanpak, maar het mag vooral geen mislukking worden door zijn intensiteit voor het personeel. Ook hier moeten conclusies leiden tot maatregelen die Defensie niet schaden in de uitvoering van haar Core business.

Laat ons als afsluiter herinneren aan de inzet deze zomer van vele militairen in bekende en minder bekende opdrachten, van elke component en in iedere mogelijke uithoek van de wereld gaande van Afghanistan, Mali, Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo; onder de hemelen van Irak en Syrië of in diverse maritieme operaties! Alle even professioneel en even ver weg van thuis en familie.
Aan allen in Ops wensen wij een mooie, boeiende en hopelijk veilige opdracht toe.
Het staat jullie vrij jullie ervaringen met ons te delen en PROdef.be op de hoogte te houden van het reilen en zeilen ter plaatse !

---

PROdef.be: Stand van zaken

Onze vakorganisatie groeit en we moeten bijsturen.

Wij verwelkomen onze collega's en wensen hun veel succes in de nieuwe functies om het respect en de belangen van de militairen op alle niveaus te verdedigen:

Dhr John Cuvillier is benoemd tot directeur HR

Mev Andréa Van Haelst is benoemd tot directeur StratCom

Dhr Jean-Jacques Lessoin is benoemd tot directeur Marketing & PR

Dhr Eddie Van Raemdonck is benoemd tot directeur Reserve

Dhr Willy Welkenhuysen is benoemd tot directeur van de Afgevaardigden

---

Sta mij toe nog eens te herhalen dat PROdef.be; samen met al zijn vertegenwoordigers, zich inzet om de verdediging van de rechten, plichten en het Respect voor de Militair en Defensie op zich te nemen.

Onze afgevaardigden

---

Gelieve deze nieuwsbrief maximaal te willen verspreiden aub!