Informatiebrief van september 2016

PROdef.be, een militaire professionele vakorganisatie in uitbreiding

Sinds haar officiële erkenning, op 4 maart laatstleden, heeft PROdef.be een snelle en onafgebroken uitbreiding gekend. Onze vakorganisatie wil zich vooral alternatief en vernieuwend opstellen.

Alternatief want wij willen de bescherming van de militairen aanpassen aan de werkelijkheid van vandaag. De achterhoedegevechten moeten stoppen. De “digitale” generatie bestaat en de technologie die eruit voortvloeit, is aanwezig in alle facetten van ons leven. Informeren en communiceren zijn twee essentiële en onmisbare zaken geworden. Om de militair te verdedigen, moeten wij eerst Defensie vrijwaren en een realistische en concrete toekomst uittekenen.

Vernieuwend want Defensie kan alleen op zichzelf rekenen, dit door nieuwe beleidsprocessen te creëren of aan te passen wat al bestaat. Defensie moet uit haar isolement treden en alles in het werk stellen om haar structuur en werking te vereenvoudigen.

 PROdef.be heeft de voorbije zomer hieraan gewerkt en herneemt hieronder enkele overwegingen:

Het huidige en toekomstige personeelsbeleid vraagt steeds meer flexibiliteit om performante resultaten te verkrijgen. HR moet zich steeds meer aanpassen om toe te laten dat elke bepaling in functie van de omstandigheden en de middelen kan aangepast worden aan de feitelijke werkingsomstandigheden: een militair die in een Staf werkt beschikt meestal over meer faciliteiten dan zij die ingezet worden in een detachement in opdracht!  HR dient met deze ongelijke omstandigheden rekening te houden. In de processen „ rekrutering, loopbaan, pensioenen“  zou HR kunnen ingrijpen door bezwaren of tegenvoorstellen  in te dienen om opeenvolgende politieke visies niet langer te ondergaan aangezien deze weinig goeds voor Defensie en de militairen inhouden.

Op dit ogenblik zijn er geen contracten of overheidscontracten om in de toekomst te investeren. De sluitingen van de kazernes en de basissen zijn nog altijd niet officieel gekend maar met de geografische factor voor de werving van rekruten wordt geen rekening gehouden. De drang naar outsourcing neemt toe evenwel zonder met de problematiek van de inzetbaarheid of van strategisch niveau rekening te houden. Met bijkomend een verhoging van de kosten verbonden aan de voorwaarden van het contract (een militair werkt 24u/24u, maar een werknemer van een firma inzetten buiten de werkuren kost zeer veel en doet slechts een depannage). De aankopen en de uitrusting die aan de militairen worden geleverd, mogen, in finaliteit, niet van de politieke of economische context afhangen, maar wel van zijn definitief gebruik.

WB zou vanaf het begin, van het besluitvormingsproces van de nieuwe projecten van de andere belangrijke militaire departementen, kunnen geïntegreerd worden zoals HR en MR.
WB zou eveneens een rol in de rekrutering van de jongeren kunnen spelen die zeer gevoelig zijn aan hun arbeidsvoorwaarden en in de vorming van de kaders.

Some people want it to happen, others would like it to happen and others make it happen as PROdef.be. Sluit u aan bij ons om de zaken in beweging te brengen . Uw toekomst en uw profesionele loopbaan staan op het spel.

PROdef.be zal haar voorstellen tijdens haar Algemene Vergadering in november toelichten.

 

---

Sluiting van kazernes

 PROdef.be is noch verbaast door de beslissing van de minister van Defensie, noch verrast over de keuze van de kazernes die met sluiting geviseerd worden. De minister verkreeg de goedkeuring van de KERN maar PROdef.be betreurt meerdere van deze sluitingen.

Wij zijn er ons van bewust dat bepaalde installaties ofwel veel kosten qua onderhoud of niet meer op de beste geografische plaats liggen. PROdef.be stelt zich wel enkele vragen in verband met de momenteel beschikbare informatie. Er is eigenlijk nog niks beslist en het gaat enkel over het voorstel. Wij stellen vast dat, als deze voorstellen worden aangenomen er in Henegouwen, Oost-Vlaanderen nog nauwelijks een militaire aanwezigheid zal zijn. PROdef is van mening dat de toekomst van Defensie in gevaar gebracht wordt.

Tekst

---

Ik herhaal aan allen dat PROdef.be ( Directie zowel als het geheel van onze vertegenwoordigers) present zijn voor een eenduidige dienstverlening: het verdedigen van het Respect voor de Militair!

---

Gelieve dit nieuwsbrief een maximum te willen verspreiden