Informatiebrief: ontmoeting met de minister

Een ontmoeting  - Een dossier - Een hervorming van de pensioenen

De Minister schetst zelf een korte stand van zaken om vervolgens vragen te beantwoorden.
Uitgangspunt voor PROdef.be was de open brief van de Minister. De militairen hebben er even op moeten wachten maar de open brief aan het personeel van Defensie in verband met de pensioenen van de Minister gaf duiding.

De brief gaf weer wat op dat ogenblik de stand van zaken was maar vroeg toch om opheldering met betrekking tot een aantal uitspraken.

In feite zijn er in de brief twee luiken: een eerste luik betreft het pensioendossier en het tweede luik besteedt aandacht aan de externe mobiliteit. Vooreerst wil PROdef.be de Minister bedanken voor zijn oprechtheid. De erkenning van zijn relatief beperkte macht die hij heeft met betrekking tot de pensioenen van de militairen staat in schril contrast met een aantal politici die hem voorgingen op het ministerie van Landsverdediging. Voor het luik “pensioenen” kunnen er weinig vragen gesteld worden maar wel een aantal verzoeken worden geformuleerd. Het personeel hoopt uiteraard op een krachtige steun van de minister bij de voorbereiding van het pensioendossier dat de militairen betreft. Het zou meer dan naïef zijn om te denken dat de grote aanpassingen zullen doorgevoerd worden uitsluitend op het advies van het Nationaal Pensioencomité. In mei 2015 ter gelegenheid van de voorstelling van het Strategisch plan verklaarde de Minister dat hij niet moederziel alleen stond in de regering-Michel (De Standaard en De Tijd). PROdef.be hoopt dat de Minister nog steeds op steun kan rekenen binnen de huidige regering. PROdef.be gaf mee wat werd medegedeeld door de Kabinetschef van de Minister van Pensioenen tijdens een voorafgaande bijeenkomst.
De Minister van Landsverdediging bevestigde wat hij had meegegeven in zijn inleiding: Pensioenen kent de slechte leeftijdspyramide van Defensie, kent ook de strategische visie met de noodzaak tot verjonging en Defensie houdt zich klaar om alle informatie te verstrekken met betrekking tot het beroep van militairen aan het Nationaal Pensioencomité. Hij onderstreept dat ook in de toekomst wordt verder gegaan met de werving van de BDL (bepaalde duur- durée limitée) – militairen. Hij wijst er tenslotte op dat de pensioenleeftijd die binnen de regering werd vastgesteld voor de militairen 63 jaar was.

Het tweede luik van de open brief omvat inzichten omtrent de verhoogde mobiliteit voor militairen. Voor dit luik zijn er vragen aangezien de minister voor deze materie wel degelijk heel wat bevoegdheden heeft. PROdef.be is van mening dat de Minister terecht verwijst naar het belang van de mobiliteit in het kader van de gemengde loopbaan. Militairen bepaalde duur die (gemakkelijk) een job vinden na hun militaire loopbaan illustreren de goede uitwerving van Defensie. Het verbetert het imago van het leger en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep wat dan weer de rekrutering ten goede komt. PROdef.be vroeg toelichting met betrekking tot wat de minister schreef: “Daarnaast begrijp ik volkomen dat velen hun loopbaan bij Defensie willen beëindigen omdat zij in de tijdgeest van toen zijn toegetreden. Voor hen moeten we de mogelijkheid bekijken om werkbaar werk aan te bieden.”
De Minister geeft toe dat het project “de mobiliteit” nog concrete invulling moet krijgen.
De Minister gaat ervan uit dat de wijziging aan het KB van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing kan bijdragen tot de mobiliteit. Voor PROdef.be lijkt dit, met de verlenging van de loopbaan en de extra personeelskost die ermee gepaard gaat voor Defensie, een valabele piste om een aantal oudere militairen de mogelijkheid te bieden hun loopbaan te beëindigen bij Defensie.
Momenteel wordt inzake mobiliteit gedacht aan de militairen in de leeftijdsvork tussen 35 en 50 jaar. Op de vraag van PROdef.be of er vacatures komen, kan moeilijk geantwoord worden omdat elke publieke werkgever zijn eigen behoefte vaststelt. De Minister overweegt niet intern zijn departement burgerplaatsen open te stellen voor militairen. De Minister verwees in zijn brief naar het initiatief van collega Jambon – de oprichting van de directie Bewaking en Bescherming bij de Politie waarvoor wordt voorzien dat de belangrijkste rekruteringbron de militairen zullen zijn. De Minister vraagt garanties op de naleving van het prioritaire wervingskanaal- de militairen. De tewerkstellingskanalen in de burgersector zijn in het verleden weinig succesvol gebleken. De bepaalde duur militair zou wel jonger op de arbeidsmarkt komen dan voorheen maar of dit voldoende zal zijn om te zorgen voor een vlotte doorstroming is nog de vraag. De Minister gaat opnieuw de burgersector- veiligheid, transport,… sensibiliseren. De Minister zal beroep doen op een externe outplacementdienst om de begeleiding te bevorderen. Bestaande akkoorden met VDAB, Arbeitsamt, FOREM,..werden reeds gereactiveerd. Defensie heeft een grote stap gezet naar het vergemakkelijken van de integratie op de arbeidsmarkt door de invoering van het competentiemanagement. Competenties vormen de basis voor een gemeenschappelijke taal tussen organisaties. De externe outplacementdienst moet helpen bepalen welke competenties het personeel extra moet verwerven door bijkomende voorbereidende vormingen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Het engagement van de regering om de noodzakelijke investeringen te doen in defensiematerieel overstijgt jammer genoeg deze legislatuur. PROdef.be meent dat, in tegenstelling met deze lange termijn engagementen de Minister wel degelijk concrete acties kan nemen binnen zijn departement tijdens deze legislatuur om langer werken mogelijk draaglijker te maken.
De Minister wil aandacht schenken aan een sociaal personeelsbeleid waarin onder meer de mogelijkheid centraal staat om gezin en carrière te combineren met uitdagend werk en flexibiliteit. PROdef.be stelt vast dat dit aansluit bij een van de vele adviezen van de Commissie Pensioen-Hervorming. De Commissie pleit voor een aangepast loopbaanbeleid dat het mogelijk maakt om “ambtenaren” langer in het arbeidsproces te behouden, echter zonder de legitieme verwachtingen van de betrokkenen te beschamen. PROdef.be gaat ervan uit dat de Minister diverse studies gevraagd heeft aan de Generale Staf om de impact na te gaan van een latere pensioendatum. Er is geen intentie om de weddeschalen aan te passen nu de loopbaan langer wordt; de Minister ziet meer heil in een goed outplacement.
Voor de Minister is het herbekijken van de loopbaan een belangrijk gegeven, samen met een correcte evaluatie. Deze studie moet afgerond zijn en beslissingen zijn genomen vooraleer over te gaan tot bevorderingen. PROdef.be weet dat vele militairen dagelijks worden geconfronteerd met lange woon- werktrajecten. Momenteel heerst nog grote onzekerheid omtrent het zoveelste sluitingsplan van kwartieren. De impact op work- life balance kan groot zijn. De Minister geeft mee dat dat het plan op de regeringstafel ligt en wacht op een beslissing. Voor de Minister is een soepelere arbeidstijdregeling tot op het niveau van de eenheid niet prioritair. Voor PROdef.be zou dit zou snel mogelijk kunnen gemaakt worden en onmiddellijke effecten ressorteren op het terrein indien de verantwoordelijke bevelvoerders de reglementering verstandig gebruiken.

---

Ik herhaal aan allen dat PROdef.be ( Directie zowel als het geheel van onze vertegenwoordigers) present zijn voor een eenduidige dienstverlening: het verdedigen van het Respect voor de Militair!

ONZE AFGEVAARDIGDEN

---

Gelieve dit nieuwsbrief een maximum te willen verspreiden