Informatiebrief: militaire pensioenen

Een realiteit  - Een betoging - Een afspraak

Oktober was een treurige maand voor de militair, het beroep van militair en Defensie.
Tijdens het laatste budgettaire conclaaf heeft de regering Michel brutale beslissingen genomen met betrekking tot de militaire pensioenen waarbij weinig ruimte werd gelaten voor discussies.

De vaststellingen zijn ontnuchterend:  

Onze minister geeft in de parlementaire commissie zijn onmacht toe om zijn departement te verdedigen: uittreksels uit de Commissie Landsverdediging van 26 oktober 2016: « de voltallige regering heeft een principebeslissing genomen die ertoe strekt om het pensioenstelsel van de militairen te wijzigen », «ik ben niet vertegenwoordigd in het Pensioencomité » en « dit alles zal een impact hebben op de uitvoering van de strategische visie ».

 De representatieve vakorganisaties weigeren om een gemeenschappelijk front te vormen met de kleine beroepsvakorganisaties en ontzeggen hun recht op informatie. Hun houding choqueert en is arrogant want het geeft aan dat de militaire gemeenschap zich niet verenigt voor een dossier dat alle militairen betreft – lid of geen lid van een vakorganisatie– en versterkt de overtuiging van de regering om geen toegevingen te doen tijdens de komende onderhandelingen. Maar hun grootste vergissing was de militaire pensioenmodaliteiten niet te heronderhandelen tussen 2012 en 2016 na hun aanvaarding van de overgang naar 56 jaar voor alle militairen. Een vergetelheid die nu bijzonder veel kost.

De militair zelf is niet zonder schuld. De loyauteit legt geen zelfmoord van het beroep op! De loyauteit moet deel uitmaken van de militaire wijsheid. Zodra er te ver wordt gegaan, is het onze plicht om te reageren vooraleer het onherstelbare plaatsvindt! Handelen we niet op dezelfde wijze indien het gaat om risico’s verbonden aan een opdracht? De militaire hiërarchie, alhoewel zij de vakorganisaties geen warm hart toedraagt, moet alle vakorganisaties op dezelfde wijze informeren, op alle niveaus en het beroep verdedigen ten aanzien van de politiek. 

De impact van de militaire wereld neemt jaar na jaar af. De politiek ziet enerzijds de militairen als gehoorzame en goedkope werkkrachten en anderzijds als een middel om een zekere kredietwaardigheid te behouden ten opzichte van de internationale instellingen door hen op vredesmissies te sturen doorheen de wereld. Voor de Pers is de militair een regionaal onderwerp geworden dat van tijd tot tijd zendtijd krijgt.

 

Een vrij sombere oktobermaand voor de militair!

PROdef.be ziet zich verplicht om de rol van stoorzender op te nemen. Er wordt aan herinnerd dat solidariteit en eendracht noodzakelijk zijn in het sociale gevecht. Er wordt gevraagd aan elke militair om geen schade toe te brengen aan het beroep omwille van persoonlijke motieven. Er wordt geëist dat de politieke wereld haar verantwoordelijkheid opneemt en een correcte toekomst biedt aan het militair personeel en aan Defensie.

PROdef.be wil verenigen en vraagt aan de militairen steun en aan de meest overtuigden de rangen te vervoegen.

 In het pensioendossier is PROdef.be van mening dat de regering de militairen besteelt. Er wordt « vergeten » dat de berekening van het pensioenbedrag van de  militair gebeurt op de laatste 20 jaar. Er wordt eveneens vergeten dat de militair zijn pensioen leeftijdsgrens met een vervroegde datum de uitgestelde verloning compenseert doorheen zijn ganse loopbaan. Deze beslissing heeft 2 belangrijke gevolgen: de demotivatie van het personeel en de immobilisatie van Defensie (het dynamisme om zijn werk te vervullen neigt naar het nulpunt). Daarenboven komt nog de tegenstrijdigheid met de Visie door het ombuigen van het verjongingsproces en de drastische verhoging van het personeelsbudget die de ruimte voor de onmiddellijke noodzakelijke kleine investeringen inneemt.

PROdef.be had al het initiatief genomen om een gemeenschappelijk front te vormen. PROdef.be heeft eveneens, in gemeenschappelijk front met de andere erkende, niet representatieve vakorganisaties, reeds acties uitgevoerd om de politieke wereld te sensibiliseren die hierop niet aarzelde de correcte vragen te stellen aan de minister tijdens de Commissie en zo een motie in te dienen die ertoe leidt dat de Commissie Landsverdediging (ALLE) militaire vakorganisaties hoort. PROdef.be werkt reeds voorstellen ter compensatie uit: de zware beroepen, overgangsmaatregelen voor de militairen op 3 jaar of meer voor pensioendatum, studiebonificaties,..

PROdef.be is ervan overtuigd dat er eendracht moet zijn in dit gemeenschappelijk gevecht. Daarom vraagt PROdef.be aan iedereen om ALLE acties te steunen in dit dossier en aanwezig te zijn op 15 november aanstaande. 

De ministers van pensioenen en Defensie reageren positief op een vraag van PROdef.be met als gevolg dat we worden uitgenodigd voor een constructief gesprek, in zijn Kabinet ! PROdef.be zal de militaire bezwaren aan de minister voorstellen samen met enkele uitgewerkte denkpistes om de brutale gevolgen van het plan te verlichten of aanvaardbaarder te maken.

---

Ik herhaal aan allen dat PROdef.be ( Directie zowel als het geheel van onze vertegenwoordigers) present zijn voor een eenduidige dienstverlening: het verdedigen van het Respect voor de Militair!

ONZE AFGEVAARDIGDEN

---

Gelieve dit nieuwsbrief een maximum te willen verspreiden