En-tête

Bonne année 2016 - Gelukkig Nieuwjaar 2016

Happy New Year 2016

---

Beste wensen 2016

Het jaareinde nadert met rasse schreden en onze gedachten wenden zich naar degenen die de fierheid zijn van onze Defensie.PROdef.be houdt eraan U een mooi eindejaar toe te wensen en dat het jaar 2016 u moge gezondheid,vreugde en geluk brengen alsook voor uw familie en dierbaren. Onze wensen gaan ook uit naar al degenen die zich momenteel in het buitenland bevinden in deze eindejaarsperiode. Door het zelf te hebben beleeft en meegemaakt weten we dat het uitvoeren van de opdracht ver van de familie moeilijk is in deze periode.

2015 was een bijzonder goed gevuld jaar. Er werd nog nooit zoveel beroep gedaan op Defensie en aan zo een hoog tempo. Nog nooit hebben de media zoveel positieve beichten en reportages gepubliceerd. De veiligheidssituatie heeft nog nooit zo een kritiek niveau gehaald, heeft nog nooit zoveel mensen van zoveel verschillende horizonten geraakt en heeft nog nooit zoveel militairen uit hun kwartieren en bases gehaald.Iedereen heeft vanop zijn niveau bijgedragen aan dit succes. Dit is des te verdienstelijker gelet op het feit dat deze opdrachten werden uitgevoerd desspijts personeelsproblemen, budgetbeperkingen en de publicatie van het strategisch plan van de minister, maar aan welke prijs !

2016 wordt het geboortejaar van PROdef.be indien alle administratieve problemen een oplossing vinden. Wij hopen op een pro-actieve manier te kunnen bijdragen aan de toekomst van Defensie en voor meer respect voor de Militair. De Belgische militair moet niet enkel gewaardeerd worden tijdens crisissen of wanneer er zich drama’s ontvouwen. Dit moet permanent het geval zijn. Het beroep van Militair is preventief. Niet hoeven tussen te komen is een overwinning op zich. Wij zullen waken over het Respect, en dit in het kader en de beloftes van het plan. Het is ook de bedoeling dat PRODef.be een organisatie wordt van de XXIste eeuw : verantwoordelijk en communicatief.

Ik herhaal mijn fierheid om militair te zijn. Wees er van overtuigd dat we niet zullen nalaten al uw competenties en vaardigheden waarvan u blijk geeft gedurende de operaties die ons worden opgedragen te benadrukken. Nogmaals wens ik allen die thuis zijn, aan boord zijn of in operaties prettige en gelukkige feesten.

De Directie van PROdef.be

Bons voeux 2016

La fin de l’année approche à grands pas et nos pensées se tournent vers toutes celles et ceux qui font la fierté de notre Défense. PROdef.be tient à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et que l’année 2016 soit pleine de Santé, de Joie et de Bonheur pour vous, vos familles et vos proches. Nos vœux vont également vers ceux et celles qui se trouvent à l’étranger en cette période de réveillons. Pour l’avoir souvent constaté et vécu, nous savons que c’est un moment difficile d’exercer son métier si loin de sa famille.

2015 fut une année particulièrement remplie. La Défense n’a jamais été autant engagée dans des opérations et à un tel rythme. Les médias n’ont jamais autant publié de reportages élogieux sur nos militaires. La situation sécuritaire n’a jamais atteint un tel niveau de menace, n’a jamais interpellé autant de personnes d’horizons différents et n’a jamais fait sortir autant de militaires de leurs bases et quartiers. Ce sont tous les militaires qu’il faut féliciter pour les réussites des différentes opérations. Chacun a contribué à son niveau au succès. C’est d’autant plus méritoire que nous avons exécuté les missions malgré les soucis de personnel, dans une période de réductions budgétaires et la sortie du plan stratégique du ministre qui laisse entrevoir l’avenir de la Défense, mais à quel prix !

2016 sera l’année de naissance pour PROdef.be si toutes les procédures administratives de dernières minutes se résolvent. Nous espérons commencer à pouvoir contribuer pro-activement au futur de la Défense et à plus de Respect du militaire. Le militaire belge ne doit pas être apprécié uniquement que quand le danger ou les drames surviennent. Il doit l’être en permanence. Le métier de militaire est préventif. Ne pas intervenir est une victoire en soi. Nous veillerons au Respect, à l’Image et aux promesses du plan. Nous avons l’intention aussi que PROdef.be soit une organisation du XXIème siècle : responsable et communicante.

Je vous réitère toute ma fierté d’être militaire. Soyez –en certain que nous ne cessons pas de louer toutes vos qualités et toute votre compétence dont vous faites preuve durant les missions qui nous sont attribuées. Je vous souhaite une nouvelle fois de bonnes et heureuses fêtes à toutes celles et ceux qui seront  à la maison ainsi qu’à celles et ceux qui seront à bord ou en mission.

La Direction de PROdef.be

---
---